Användaravtal


Detta avtal är säljarens officiella och offentliga erbjudande att avsluta ett försäljning och köp av varor som presenteras på webbplatsen Za-matratsom. Detta avtal är offentligt, det vill säga i enlighet med artikel 633 i Civil Code of Ukraine är dess villkor desamma för alla köpare, oavsett deras status (naturlig person, juridisk enhet, naturlig person-entreprenör) utan att ge fördelen av en köpare över en annan.Genom att avsluta detta avtal accepterar köparen i full villkor och förfarande för registrering av beställning, betalning av varor, leverans av varor, återlämnande av varor, ansvar för skrupelfri order och alla andra villkor för kontraktet.Kontraktet betraktas som avslutats från det ögonblicket för att trycka på "beställ" -knappen på beställningssidan.
1. Definition av villkor
1.1. Offentligt erbjudande (hädanefter - "Erbjudandet") - Säljarens offentliga erbjudande, riktat till en ospecificerad krets av personer, att sluta ett avtal om försäljning av varor på distans med Säljaren (nedan - "Avtalet") på villkoren som ingår i detta erbjudande.
1.2. Produkten eller tjänsten är föremål för avtalet mellan parterna, som valdes av köparen på webbbutikens webbplats och placerades i varukorgen, eller som redan köpts av köparen från säljaren på distans.
1.2. Onlinebutik – Säljarens webbplats på adressen Za-matratsom skapas för ingående av detaljhandels- och grossistförsäljningsavtal på grundval av Köparens bekantskap med beskrivningen av Varorna som Säljaren erbjuder via Internet.
1.3. Köparen är en juridiskt behörig fysisk person som har fyllt 18 år, får information från säljaren, gör en beställning för köp av varor som presenteras på internetbutikens webbplats för ändamål som inte är relaterade till genomförandet av entreprenörsverksamhet, eller en juridisk företag eller enskild företagare.
1.4. Säljare - Za-matratsom och adress
2. Kontraktets omfattning
2.1. Säljaren åtar sig att överföra äganderätten till Varorna till Köparen, och Köparen åtar sig att betala för och acceptera Varorna enligt villkoren i detta Avtal.
2.2. Datumet för ingående av kontraktserbjudandet (acceptans av erbjudandet) och det ögonblick då köparen fullständigt och otvivelaktigt accepterar villkoren i kontraktet ska anses vara det datum då köparen fyller i beställningsformuläret som finns på webbplatsen för nätbutiken, förutsatt att Köparen får en elektronisk bekräftelse på beställningen från Säljaren. Vid behov, på begäran av köparen, kan avtalet ingås skriftligen.
3. Orderhantering
3.1. Köparen gör självständigt en beställning i nätbutiken genom formuläret, eller genom att göra en beställning via e-post eller på det telefonnummer som anges i kontaktsektionen i nätbutiken.
3.2. Säljaren har rätt att vägra att överlåta beställningen till Köparen i det fall den information som Köparen lämnat vid beställningen är ofullständig eller ger upphov till misstankar om deras giltighet.
3.3. När köparen gör en beställning på webbbutikens webbplats, förbinder sig köparen att tillhandahålla följande obligatoriska uppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra beställningen:
3.3.1. efternamn, köparens förnamn;
3.3.3. Kontakt Telefon
3.4. Namn, kvantitet, artikelnummer och pris på produkten som valts av köparen anges i köparens varukorg på internetbutikens webbplats.
3.5. Om någon av avtalsparterna behöver ytterligare information har han rätt att begära det från den andra parten. Om Köparen inte tillhandahåller nödvändig information ansvarar Säljaren inte för att tillhandahålla kvalitetsservice till Köparen vid köp av varor i webbutiken.
3.6. Vid beställning via Säljarens operatör (punkt 3.1 i detta Erbjudande) åtar sig Köparen att tillhandahålla den information som anges i punkterna 3.3 - 3.4. av detta erbjudande.
3.6. Köparens godkännande av villkoren i detta erbjudande utförs genom att ange relevanta uppgifter i registreringsformuläret på webbplatsen för onlinebutiken eller när beställningen görs genom operatören. Efter att beställningen har lagts genom Operatören läggs Köparens data in i Säljarens databas.
3.7. Köparen ansvarar för riktigheten av den information som lämnas vid beställning.
3.8. Genom att ingå avtalet, d.v.s. acceptera villkoren för detta erbjudande (de föreslagna köpvillkoren för varorna), genom att placera beställningen, bekräftar köparen följande:
a) Köparen är fullständigt och fullständigt förtrogen med och samtycker till villkoren i detta erbjudande (erbjudande);
b) han ger tillstånd till insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter, tillståndet för behandling av personuppgifter gäller under hela avtalets löptid, samt under en obegränsad tid efter dess utgång. Genom att ingå avtalet bekräftar köparen dessutom att han har informerats (utan ytterligare meddelande) om de rättigheter som fastställts av Ukrainas lag "Om skydd av personuppgifter", om syftena med datainsamling, samt att hans personuppgifter överförs till Säljaren i syfte att kunna uppfylla villkoren i detta Avtal, möjligheten till ömsesidiga uppgörelser, samt för att ta emot fakturor, handlingar och andra dokument. Köparen samtycker även till att Säljaren har rätt att ge tillgång till och överföra sina personuppgifter till tredje part utan ytterligare meddelanden från Köparen i syfte att fullgöra Köparens beställning. Omfattningen av Köparens rättigheter som föremål för personuppgifter i enlighet med Ukrainas lag "Om skydd av personuppgifter" är känd och förstådd av honom.
4. Pris och leverans av varor
4.1 Priserna för varor och tjänster bestäms av säljaren oberoende och anges på webbbutikens webbplats. Alla priser för varor och tjänster anges på webbplatsen i hryvnian eller dollar, inklusive moms.
4.2 Priser för varor och tjänster kan ändras av Säljaren ensidigt beroende på marknadsförhållanden. Samtidigt kan priset för en separat enhet av Produkten, vars kostnad har betalats i sin helhet av Köparen, inte ensidigt ändras av Säljaren.
4.3. Priset för produkten, som anges på webbbutikens webbplats, inkluderar inte kostnaden för leverans av produkten till köparen. Kostnaden för leverans av varorna betalas av köparen i enlighet med gällande priser för leveranstjänster (transportörer) direkt till leveranstjänsten (transportören) som han valt.
4.4. Priset för Produkten som anges på webbbutikens webbplats inkluderar inte kostnaden för leverans av Produkten till Köparens adress.
4.5. Säljaren kan ange den ungefärliga kostnaden för leverans av Varorna till Köparens adress när Köparen gör en motsvarande begäran till Säljaren genom att skicka ett brev till e-post eller vid beställning genom operatören av nätbutiken.
4.6. Köparens skyldigheter att betala för Varorna anses uppfyllda från det ögonblick som Säljaren tar emot pengarna på dennes konto.
4.7. Avräkningar mellan säljaren och köparen för varorna görs med de metoder som anges på webbbutikens webbplats i avsnittet "Betalning och leverans".
4.8. När köparen tar emot varorna måste köparen kontrollera varornas överensstämmelse med de kvalitativa och kvantitativa egenskaperna (produktnamn, kvantitet, fullständighet, utgångsdatum) i närvaro av representanten för leveranstjänsten (transportören).
4.9. Köparen eller dennes representant bekräftar under godtagandet av varan med sin underskrift på varumottagningen / eller i beställningen / eller i transportfakturan för leverans av varan att han inte har några klagomål på varukvantiteten, varornas utseende och fullständighet.
4.10. Äganderätten och risken för oavsiktlig förlust eller skada på varorna ska överföras till köparen eller dennes representant från det ögonblick då köparen tar emot varorna i den stad där varorna levereras vid oberoende leverans av varorna från Säljaren, eller under Säljarens överlämnande av varorna till den leveranstjänst (transportör) som Köparen valt.
5. Rättigheter och skyldigheter
5.1. Säljaren är skyldig att:
5.1.1. Leverera varorna till Köparen i enlighet med villkoren i detta Avtal och Köparens beställning.
5.1.2. Att inte avslöja någon privat information om Köparen och att inte ge tillgång till denna information till tredje part, förutom i fall som anges i lag och under utförande av Köparens Order.
5.2. Säljaren har rätt att:
5.2.1 Ändra villkoren i detta avtal, såväl som priserna på varor och tjänster, ensidigt genom att placera dem på webbplatsen för internetbutiken. Alla ändringar träder i kraft från det att de publiceras.
5.3 Köparen åtar sig:
5.3.1 Innan du ingår avtalet, bekanta dig med innehållet i avtalet, villkoren i avtalet och de priser som Säljaren erbjuder på webbbutikens webbplats.
5.3.2 För att Säljaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Köparen måste denne tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter som unikt identifierar honom som Köpare och är tillräckliga för leverans av de beställda Varorna till Köparen.
6. Retur av varor
6.1. Köparen har rätt att till säljaren återlämna en icke-livsmedelsprodukt av lämplig kvalitet, om varan inte tillfredsställer honom i form, mått, stil, färg, storlek eller av andra skäl inte kan användas av honom för avsett syfte. Köparen har rätt att returnera varor av god kvalitet inom 14 (fjorton) dagar, exklusive köpdagen. Återlämnande av varor av lämplig kvalitet sker om de inte har använts och om dess utseende, konsumentegenskaper, förpackning, sigill, etiketter samt det avräkningsdokument som utfärdats till Köparen för betalning av Varan har bevarats. Listan över varor som inte är föremål för retur på de grunder som anges i denna punkt godkänns av Ukrainas ministerkabinett.
6.2. Återlämnandet till Köparen av kostnaden för varor av lämplig kvalitet utförs inom 30 (trettio) kalenderdagar från det ögonblick då Säljaren tog emot sådana Varor, under förutsättning att kraven i punkt 6.1 följs. Avtal, gällande lagstiftning i Ukraina.
6.3. Kostnaden för produkten är föremål för återbetalning via banköverföring till Köparens konto.
6.4. Återlämnande av Varorna av lämplig kvalitet till Säljarens adress sker på Köparens bekostnad och Säljaren ersätter inte Köparen.
6.5. I händelse av att defekter i produkten upptäcks under den fastställda garantiperioden, har köparen personligen, på det sätt och inom de tidsfrister som fastställts av lagstiftningen i Ukraina, rätt att presentera för säljaren de krav som ställs i lagen i Ukraina "Om skydd av konsumenträttigheter". Vid begäran om gratis eliminering av defekter, beräknas tidsfristen för deras eliminering från dagen för mottagandet av varorna av säljaren till hans förfogande och fysisk tillgång till sådana varor.
6.6. Hänsyn till de krav som anges i Ukrainas lag "Om skydd av konsumenträttigheter" utförs av Säljaren under förutsättning att Köparen tillhandahåller de dokument som föreskrivs av den nuvarande lagstiftningen i Ukraina. Säljaren ansvarar inte för de defekter i Varorna som uppstått efter att de överlåtits till Köparen till följd av Köparens brott mot reglerna för användning eller förvaring av Varorna, tredje parts agerande eller force majeure.
6.7. Köparen har inte rätt att vägra en produkt av god kvalitet som har individuellt definierade egenskaper, om den angivna produkten uteslutande kan användas av köparen som köpt den (inklusive, på köparens begäran, icke-standardiserade storlekar, egenskaper, utseende, utrustning och annat). Bekräftelsen på att produkten har individuellt definierade egenskaper är skillnaden i produktstorlekar och andra egenskaper som anges i webbutiken.
6.8. Retur av varor, i de fall som föreskrivs i lag och detta avtal, utförs på den adress som anges på webbplatsen i avsnittet "Kontakter".
7. Ansvar
7.1. Säljaren ansvarar inte för skada som orsakas köparen eller tredje part till följd av felaktig installation, användning, lagring av de varor som köpts från säljaren.
7.2. Säljaren ansvarar inte för otillbörligt, otidigt fullgörande av Order och dess skyldigheter i händelse av att Köparen lämnar felaktig eller felaktig information.
7.3. Säljaren och köparen är ansvariga för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med gällande lagstiftning i Ukraina och bestämmelserna i detta avtal.
7.4. Säljaren eller köparen är befriad från ansvar för helt eller delvis underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter, om underlåtenheten är resultatet av force majeure-förhållanden såsom: krig eller fientlighet, jordbävning, översvämning, brand och andra inträffade naturkatastrofer. oavsett säljarens och/eller köparens vilja efter att detta avtal ingåtts. En part som inte kan fullgöra sina skyldigheter ska omedelbart underrätta den andra parten om detta.
8. Integritet och skydd av personuppgifter.
8.1. Genom att tillhandahålla sina personuppgifter på webbbutikens webbplats vid registrering eller beställning, ger Köparen Säljaren sitt frivilliga samtycke till behandling, användning (inklusive överföring) av hans personuppgifter, samt vidta andra åtgärder enligt Ukrainas lag "om skydd av personuppgifter", utan att begränsa giltighetstiden för sådant samtycke.
8.2. Säljaren förbinder sig att inte lämna ut den information som erhållits från Köparen. Det anses inte vara en överträdelse av Säljaren att lämna information till motparter och tredje parter som agerar på grundval av ett avtal med Säljaren, inklusive för fullgörande av skyldigheter gentemot Köparen, samt i de fall då utlämnande av sådan information är fastställts av kraven i den nuvarande lagstiftningen i Ukraina.
8.3. Köparen ansvarar för att hålla sina personuppgifter uppdaterade. Säljaren ansvarar inte för dålig prestation eller bristande fullgörande av sina skyldigheter på grund av irrelevansen av information om Köparen eller dess inkonsekvens.
9. Diverse
9.1. Detta avtal ingås på Ukrainas territorium och är giltigt i enlighet med gällande lagstiftning i Ukraina.
9.2. Alla tvister som uppstår mellan köparen och säljaren ska lösas genom förhandlingar. Om det inte går att nå en lösning av den omtvistade frågan genom förhandlingar, har Köparen och/eller Säljaren rätt att ansöka om en lösning av tvisten till de rättsliga myndigheterna i enlighet med gällande lagstiftning i Ukraina.
9.3. Säljaren har rätt att ensidigt göra ändringar i detta avtal, enligt punkt 5.2.1. Avtal. Dessutom kan ändringar av avtalet också göras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna i enlighet med det förfarande som föreskrivs i Ukrainas nuvarande lagstiftning.