Integritetspolicy


1. Definiera villkor
1.1 I denna sekretesspolicy används följande villkor:
1.1.1."Administration av onlinebutiken (nedan kallad webbplatsadministrationen)" - auktoriserade anställda till ledningen av webbplatsen som verkar på uppdrag av onlinebutiken " Za-matratsom», Som organiserar behandlingen av personuppgifter, samt definierar målen för behandling av personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder eller verksamheter som utförs med personuppgifter.
1.1.2. "Personuppgifter" - all information som direkt eller indirekt relaterar till en specifik eller identifierbar fysisk person (föremål för personuppgifter).
1.1.3. "Bearbetning av personuppgifter" - varje åtgärd (operation) eller uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med användning av automationsverktyg eller utan användning av sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extrahering, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.
1.1.4. "Sekretess för personuppgifter" är ett obligatoriskt krav för efterlevnad av administratören eller andra personer som har tillgång till personuppgifter för att förhindra att de sprids utan samtycke från föremålet för personuppgifter eller förekomsten av annan rättslig grund.
1.1.5. "Användare av webbplatsen för nätbutiken "Za-matratsom" - en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen för nätbutiken.
1.1.6. "Cookies" är en liten bit data som skickas av webbservern och lagras på användarens dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern i en HTTP-förfrågan varje gång när man försöker öppna sidan på motsvarande webbplats.
1.1.7. "IP-adress" är en unik nätverksadress för en nod i ett datornätverk byggt enligt IP-protokollet.
2. ÄMNE FÖR SEKRETESSPOLICY
2.1. Genom att använda webbplatsen eller köpa varorna som erbjuds på webbplatsen, samt genom att svara på de nödvändiga frågorna i frågeformuläret under registrering och/eller köp, bekräftar användaren att han ger sitt samtycke till onlinebutiken för TM "Za-matratsom" och dess behöriga personer, om behandling av personuppgifter, samt att vara vuxen.
2.2. Användaren ger sitt samtycke till administrationen av webbplatsen för behandling av den mottagna informationen, inklusive insamling, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, korrigering), användning, distribution, depersonalisering, blockering, förstörelse av personuppgifter som anges i frågeformuläret, i syfte att vidta åtgärder som syftar till att bilda en databas över deltagare, sammanställa statistiska rapporter, genomföra marknadsundersökningar, samt interagera med användaren, inklusive via telekommunikationsnät, inklusive att skicka SMS och e-post, tills sådant samtycke återkallas .
2.3. Användaren bekräftar sitt samtycke till att Webbplatsadministrationen har rätt att interagera med Användaren genom att ta direktkontakter med hjälp av olika kommunikationsmedel, inklusive, men inte begränsat till: post, e-post, Internet, etc.
2.4. Personuppgifter som tillåts behandlas enligt denna integritetspolicy inkluderar, men är inte begränsad till, följande information:
2.4.1. Användarens namn;
2.4.2. användarens kontaktnummer;
2.4.3. e-postadress (e-post);
2.4.4. adress för leverans av varorna;
3. SYFTE MED INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
3.1. Personlig information om användaren av Internetbutiken "Za-matratsom" används för följande ändamål:
3.1.1. identifiering av Användaren som är registrerad på webbplatsen för Internetbutiken, för att göra en beställning och (eller) sluta ett avtal för försäljning av varor på distans med Internetbutiken "Za-matratsom".
3.1.2. ge användaren effektiv kundsupport;
3.1.3. tillhandahållande av personliga tjänster till användaren;
3.1.4. kommunikation med användaren, inklusive riktning av meddelanden, förfrågningar och information relaterad till användningen av tjänsterna, tillhandahållandet av tjänster, samt behandlingen av förfrågningar och applikationer från användaren;
3.1.5. förbättra kvaliteten på tjänsterna, användarvänlighet, utveckling av nya tjänster och tjänster;
3.1.6. tillhandahållande av information om varor, tjänster som säljs av "Za-matratsom", om kampanjer som innehas av "Za-matratsom", svar på förfrågningar, samt utförande av "Za-matratsom » deras skyldigheter gentemot konsumenter av varor (tjänster);
3.1.7. utföra statistisk och annan forskning baserad på avpersonifierade uppgifter.
4. KATEGORIER AV INSAMLADE DATA
4.1 Kategorier av personuppgifter som samlas in av webbplatsen (oberoende eller genom tredje part) inkluderar: Cookies och data om användningen av nätverksresurser.
4.2. Personuppgifter kan tillhandahållas av användaren självständigt eller samlas in automatiskt av webbplatsen när den används.
Om inget annat anges, använder webbplatsen https:// Za-matratsom cookies (eller andra spårningsenheter) för att identifiera användare och komma ihåg deras globala inställningar enbart i syfte att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren.
4.3. Användare är ansvariga för tredje parts personuppgifter som de tar emot, publicerar eller tillhandahåller till andra som använder webbplatsen, och bekräftar att de har tredje parts samtycke att tillhandahålla data till ägaren.
5. METODER OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
5.1. Behandlingen av Användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem med användning av automationsverktyg eller utan användning av sådana verktyg.
5.2. Användaren samtycker till att Webbplatsadministrationen har rätt att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet budtjänster, postorganisationer, telekommunikationsoperatörer, enbart i syfte att uppfylla Användarens beställning som lagts på webbplatsen för Internetbutiken « Za-matratsom", inklusive leverans av varorna.
6. ANVÄNDARES RÄTTIGHETER
6.1. Användare har rätt att:
6.1.1. för att ta reda på om deras personuppgifter har sparats
6.1.2. kontakta webbplatsadministrationen för att ta reda på deras innehåll och ursprung Artikel 6.1.3. kontrollera deras äkthet eller be dem komplettera
6.1.4. ta bort, uppdatera eller korrigera
6.1.5. konvertera till ett format som säkerställer anonymitet
6.1.6. blockera all data som lagras i strid med lagen
6.1.7 motsätter sig behandlingen av dem på alla rättsliga grunder utan undantag.
6.2. Relevanta förfrågningar ska skickas till webbplatsens administration på den adress som anges i kontaktinformationen på webbplatsen.
7. KOKAPOLICY
7.1. Webbplatsen samlar in information om dina besök på våra webbplatser i syfte att få besöksstatistik och effektiviteten av deras användning, bilda ett personligt förhållningssätt och anpassa sig till varje användares intressen. Vi gör detta med hjälp av olika tekniker, varav en är cookies. Detta är data som en webbplats kan skicka till din webbläsare och den kommer att lagras på din dator för ytterligare identifiering av webbplatsen.
7.2. Cookies används för att utvärdera effektiviteten hos webbplatser (till exempel för att mäta antalet besökare och varaktigheten av deras vistelse på webbplatsen), för att identifiera de mest intressanta och besökta ämnena och sidorna, samt för att säkerställa enkel navigering och användning av webbplatsen, utan att samla in någon personlig information Dessutom kan cookies användas för att bilda ett personligt tillvägagångssätt baserat på användarens befintliga upplevelse av interaktion med webbplatsen och dess fördelar. Med tiden tillåter denna information oss att förbättra upplevelsen.
8. SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER
8.1. Onlinebutiken "Za-matratsom" vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från olaglig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, förvanskning, blockering, kopiering, distribution, såväl som från andra olagliga handlingar från tredje part. partier.
8.2. Denna integritetspolicy gäller endast webbplatsen för onlinebutiken "Za-matratsom". Om Användaren går till tredje parts resurser via länkarna som publiceras på den senares webbplats, är nätbutiken inte ansvarig för hans handlingar.
8.3. Användarens personuppgifter kan komma att användas för juridiska ändamål i domstol eller i de skeden som leder till en eventuell överklagande till domstol i samband med att sajten eller tjänsterna använts felaktigt.
Användaren är medveten om att webbplatsens administration kan tvingas tillhandahålla personuppgifter på begäran av statliga myndigheter.
9. YTTERLIGARE INFORMATION OM ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER
9.1. Utöver informationen i dessa regler för att säkerställa konfidentialitet för personuppgifter, kan webbplatsen förse Användaren på begäran med ytterligare och kontextuell information relaterad till specifika tjänster och tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.
9.2. För att säkerställa driften av webbplatsen och dess underhåll kan webbplatsen och eventuella tredjepartstjänster behålla filer där interaktionen mellan webbplatsen och användarna är registrerad (systemloggar), eller använda andra personuppgifter (särskilt IP adress) för detta ändamål.
10. YTTERLIGARE VILLKOR
10.1. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna Integritetspolicy utan Användarens medgivande.
10.2. Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbutikens webbplats, om inte annat anges i den nya versionen av sekretesspolicyn.
10.3. I händelse av oenighet med eventuella ändringar som görs i Reglerna måste Användaren sluta använda sajten och även kräva att administrationen av datasajten raderar hans personuppgifter.